VIT Law School, VIT University, Chennai, Tamil Nadu